Polityka Prywatności oraz cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zmiany w Polityce Prywatności wejdą w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem „Polityka Prywatności”.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

 

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest firma "MAGOD ŁUKASZ KAROLAK”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu korzystania z usług Sklepu MAGOD tj. w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

 

DANE FIRMY

 

MAGOD ŁUKASZ KAROLAK

 

Rejestr firm: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki

 

NIP : 6171517575

REGON: 302254149

 

adres poczty elektronicznej: biuro@magod.pl

numer telefonu: +48 501 42 42 32

 

Gdzie przechowujemy dane?

 

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Wszystkie dane klientów z Unii Europejskiej, są przechowywane na terenie Unii Europejskiej, na ten moment dane są przechowywane na terytorium Polski.

 

Kto ma dostęp do danych?

 

dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez MAGOD.

 

Nigdy nie przekazujemy danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług oraz dostawców. Dane przekazywane są następującym kategoriom podmiotów:

 

- biura rachunkowe, które pomagają nam w obsłudze księgowej;

- systemy płatności, które obsługują płatności;

- systemy do komunikacji, które pozwalają nam na kontakt z Tobą;

- firmy kurierskie,

- administracja publiczna i instytucje publiczne, gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych itp.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

 

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas logowania się do strony internetowej MAGOD, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, MAGOD dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi i marketingu. MAGOD nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych jest w szczególności wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie użytkownik jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

Firma MAGOD ma obowiązek prawny opierający się na obsłudze i wystawianiu faktur.

 

Jak długo przechowujemy dane?

 

Dane (jak też Dane Osobowe) dotyczące Użytkownika, przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z konta na stronie MAGOD lub wykonywaniem usługi (np. obsługa zgłoszenia reklamacyjnego). Następnie Dane (w tym też Dane Osobowe) zostaną usunięte z systemu.

 

Dopóki Użytkownik korzysta z usług MAGOD, dane są przechowywane i przetwarzane. Po usunięciu konta MAGOD, przetwarzanie danych Użytkownika polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

W jaki sposób są chronione dane osobowe?

 

Do zabezpieczeń stosowanych przez MAGOD należy Certyfikat SSL.

Szyfrowanie danych i podpisywanie stron certyfikatem staje się dzisiaj obowiązującym standardem przy wymianie danych między serwerem a przeglądarką internetową.

 

Z potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas przesyłania swoich danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji konta w sklepie stosujemy technologię Certyfikatu SSL, która pozwala Klientom sklepu zweryfikować czy strona, na której się znajdują, faktycznie należy do właściwej firmy oraz pozwoli na zaszyfrowanie przesyłanych danych.

 

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem strony magod.pl są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji. Wdrożone zostały wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą nieplanowanym zmianą i dostępie nieupoważnionym osobom.

 

Jakie masz prawa względem danych osobowych?

 

Prawo dostępu do danych:

 

W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy, poprzez kontakt z MAGOD na adres mailowy biuro@magod.pl.

 

Prawo do przenoszenia:

 

Gdy MAGOD przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane.

 

Prawo do poprawiania danych:

 

Jeśli dane Użytkownika są niepoprawne, wtedy Użytkownik ma prawo zażądać skorygowania Danych.

przypadku kiedy Użytkownik posiada własne Konto NA magod.pl, może sam edytować swoje Dane po zalogowaniu na swoje Konto.

 

Prawo do usunięcia danych:

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć dane przetwarzane przez MAGOD z wyjątkiem następujących sytuacji, w których użytkownik ma:

 

- niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta

- otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo

oraz jeśli dokonał zakupów, wtedy dane dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (newsletter):

 

Użytkownik nie ma obowiązku godzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych takich jak newsletter należy skontaktować się mailowo: biuro@magod.pl

 

Użytkownik ma prawo zażądać, aby MAGOD ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku zostaną one one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Prawo do sprzeciwu:

 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się Przetwarzaniu danych osobowych argumentując to dbałością o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się MAGOD, w tym wobec profilowania. W takim przypadku MAGOD zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do wniesienia skargi:

 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby obsłużyć wyżej wymienione zgłoszenia, możemy zażądać dowodu tożsamości.

 

Jak Użytkownik może dowiedzieć się o swoich prawach?

 

Kontaktując się na adres: MAGOD ul. Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań lub mailowo: ochronadanych@magod.pl

 

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

 

Wszystkie przyszłe aktualizacje Zasad prywatności będą dostępne na stronie www.magod.pl Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie treści Zasad prywatności

 

ZAKUPY ONLINE

 

Dlaczego używane są dane osobowe Użytkowników?

 

Dane osobowe używane są do zarządzania zakupami dokonanymi w sklepie MAGOD w celu przetwarzania zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie przesyłki lub w przypadku wystąpienia problemów z dostawą zamówienia. Dane Osobowe używane będą również do do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych.

 

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

 

Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 

- dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,

- dane do logowania: login,

- informacje na temat płatności i historię płatności,

- informacje na temat zamówień.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je pracownicy obsługujący zamówienie oraz magazyn firmy MAGOD, firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia DHL, DPD, GEIS oraz firma realizujące płatności w celu przetworzenia płatności IAI SA.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

MAGOD musi przetwarzać dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

 

Marketing bezpośredni (newsletter)

 

Dlaczego używamy danych osobowych?

 

W tym przypadku użycie danych wiąże się z przesyłaniem ofert marketingowych – pocztą e-mail.

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane kontaktowe - adres e-mail

 

Jeśli użytkownik posiada konto na MAGOD przetwarzane będą również dane osobowe przekazane przez użytkownika w związku z tym kontem tj.:

 

- imię i nazwisko

- dane wysyłki

- dane kontaktowe

- historia zakupów

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej. Nigdy nie przekazane zostaną dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, nie zostaną sprzedane ani wymienione między podmiotami zewnętrznymi.

 

Prawo do wycofania zgody:

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

 

Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego należy skontaktować się mailowo: biuro@magod.pl

 

Jak długo przechowywane są dane?

 

Do momentu wycofania zgody

 

KONTO UŻYTKOWNIKA NA MAGOD.PL

 

Dlaczego używane są dane osobowe?

 

Dane osobowe używane są do założenia i prowadzenia konta Użytkownika oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie magod.pl. Udostępnia to Użytkownikowi jego historię zamówień, informacje na temat zamówień oraz umożliwia wprowadzenia zmian ustawień konta (w tym również preferencje marketingowe), a także do aktualizowania informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 

Adres e-mail oraz dane, które zostały nam przekazane przy zakładaniu konta na MAGOD: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu

 

Jeśli użytkownik dokona zakupu, przetwarzane będą następujące dane osobowe

 

- historia zakupów

- informacje na temat dostawy

- historia płatności

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Za optymalizację strony oraz bezpieczeństwo danych odpowiada dostawca usług SaaS – firma IAI S.A., a do oceniania produktów używane są narzędzia analityczne Google Analytics.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

Dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą Użytkownik wyraża w momencie zakładania konta na MAGOD. Są one przetwarzane w celu udostępniania interesujących użytkownika informacji o produktach, na podstawie uzasadnionego interesu firmy.

 

Prawo do wycofania zgody:

 

W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Konto zostanie wtedy zamknięte i MAGOD przestanie oferować wyżej wymienione usługi.

 

jak długo przechowywane są dane?

 

Tak długo, aż konto będzie aktywne. w momencie kiedy Użytkownik zamknie konto dane nie będą przetwarzane. Zachowane zostaną jednak jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

 

Po zamknięciu konta MAGOD dane zostaną usunięte.

 

Logowanie za pomocą konta Facebook/Paypal/Google+ :

 

Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebook/Paypal/Google +, może zalogować się na stronie MAGOD dzięki usłudze „Połącz konto z innym serwisem“. Firma Otrzyma informacje, które Użytkownik podał na ww. kontach i które są wymagane do utworzenia konta w sklepie MAGOD.

 

OBSŁUGA KLIENTA

 

Jak przetwarzane są dane osobowe?


 

Przetwarzane są pytania, reklamacje, zgłoszenia gwarancyjne dotyczące produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Firma może kontaktować się z Użytkownikiem jeśli wystąpią jakieś problemy z zamówieniem.

 

Które dane osobowe są przetwarzane?

 

- dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu

- dane i historię płatności

- informacje o zamówieniach

- numer konta

- całą korespondencję na dany temat

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dostęp do danych osobowych w ramach Obsługi Klienta mają wyłącznie dedykowani pracownicy MAGOD i są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu MAGOD.

 

KONKURSY

 

Dlaczego używane są dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane będą w momencie kiedy Użytkownik weźmie udział w konkursie organizowanym przez MAGOD. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby MAGOD mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

 

Które dane osobowe będą przetwarzane?

 

dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu

informacje przekazane w konkursie

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane są na mocy zgody, którą Użytkownik wyraża w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie.

 

Prawo do wycofania zgody:

 

W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jak długo przechowywane będą dane?

 

Przez okres trwania Gwarancji – 2 lata po zakończeniu konkursu.

 

WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH

 

Dlaczego używane są dane osobowe?

 

Dane osobowe używane są w celu wypełnienia postanowienia prawa lub sądów oraz stosowania się do innych postanowień władz, a także do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości (wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na reklamacje).

 

Które dane osobowe będą przetwarzane?

 

- numer klienta

- numer zamówienia

- imię i nazwisko

- adres pocztowy

- kwota transakcji

- data transakcji

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dane będą udostępniane wyłącznie w ramach firmy MAGOD. Będą także udostępniane firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości oraz zewnętrznym Kancelariom Rachunkowym z którymi współpracujemy.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU NAŁOŻONEGO PRZEZ USTAWĘ. Na podstawie obowiązku nałożonego przez ustawę „Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

 

Jak długo przechowywane są dane?

 

Tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w kraju Użytkownika.

 

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM I WYKORZYSTYWANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z PRAWEM

 

Dlaczego używane są dane osobowe?

 

Dane osobowe używane są aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegany jest regulamin firmy oraz aby wykrywać korzystanie z usług MAGOD w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać im.

 

W celu bezpieczeństwa stosowany jest monitoring wideo, aby mieć dowód działań niezgodnych z prawem i móc zgłaszać takie działania dokonane w sklepie. Dane używane będą również aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z usług online firmy, oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online.

 

Które dane osobowe będą przetwarzane?

 

- dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail

- numer klienta

- nagrania wideo

- historię zamówień

- informacje o dostawach

- historię płatności

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu uniemożliwienia korzystania z usług firmy w niewłaściwy sposób.

 

Jak długo będą przechowywane dane?

 

Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania. Nagrania wideo będą przechowywane przez czas wymagany zgodnie z lokalnym prawem, maksymalnie przez 3 miesiące.

 

PLIKI COOKIES

 

Czym są pliki „cookies”?

 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową.

 

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakie typy cookies generuje strona magod.pl?

 

Na stronie stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

 

Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies. Pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowane ze sklepem serwisy, najczęściej np. Facebook, Paypal, Google Analytics.

 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. (pliki cookie dodawane przez Facebook czy Google+) i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

 

Oprogramowanie sklepu MAGOD standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies" które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.

 

Gwarancje korzystania z plików „cookies”

 

Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z anonimowymi użytkownikami i komputerami i nie udostępniają danych osobowych użytkowników. Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez osoby trzecie (np. Google), aby udostępnić Sklepowi MAGOD dane dotyczące skuteczności promocji. Cookies używane na stronie internetowej mają w większości przypadków charakter tymczasowy i służą głównie ich efektywnej transmisji. Żaden z plików cookie używanych przez stronę nie będzie ważny dłużej niż dwa lata. Użytkownicy mają możliwość konfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na komputerze. Aby korzystać ze strony internetowej nie ma potrzeby wyrażania zgody na instalację cookies, pomimo, że jest konieczne zalogowanie się, jak w przypadku każdej z usług, która wymaga wcześniejszej rejestracji lub logowania.

 

Czy jest możliwe usunięcie plików „cookies”?

 

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies
Zamknij
pixel